Regulamin utrzymania domen internetowych

1. Domena może być zarejestrowana na firmę lub osobę fizyczną.


2. W domenach .pl istnieje możliwość używania polskich znaków diakrytycznych.


3. WizjaNet sp. z o.o. jest Administratorem domeny i zajmuje się obsługą techniczną rejestracji domeny.


4. Standardowa delegacja serwerów DNS wskazuje na serwery WizjaNet sp. z o.o. Na pisemny wniosek Abonenta domeny, delegacja ta może być zmieniona.


5. Za rejestrację domeny WizjaNet sp. z o.o. wystawia fakturę, doliczając podatek VAT 23%.


6. Domena rejestrowana jest po otrzymaniu wpłaty za rejestrację na konto WizjaNet sp. z o.o. oraz na podstawie wypełnionego wniosku zawierającego dane Abonenta domeny.


7. Domena może zostać zarejestrowana na okres nie krótszy niż 1 rok.


8. Abonent ma prawo zrezygnować z rejestracji domeny najpóźniej 14 dni przed upływem opłaconego okresu rejestracji domeny.


9. Każdorazowo 1 miesiąc przed upływem okresu rejestracji domeny WizjaNet wystawia fakturę VAT za kolejny analogiczny okres rejestracji.


10. W sytuacji, kiedy Abonent nie opłaci w terminie domeny na kolejny okres rozliczeniowy (rozszerzenie .pl i .com.pl) ponosi on dodatkowe koszty w wysokości 50zł netto za przedłużenie domeny po terminie. W przypadku domen o innych rozszerzeniach opłata dodatkowa jest naliczana indywidualnie ze względu na zmieniające się koszty oraz kursy walut. Domena przechodzi w stan "BLOCKED” przez okres 30 dni. W tym czasie Abonent może opłacić fakturę i domena zostanie odnowiona na kolejny okres rozliczeniowy. Przy braku odnowienia z upływem 30 dni domena dostępną jest w puli domen wolnych.


11. WizjaNet na pisemny wniosek Abonenta domeny udostępnia bez zbędnej zwłoki kod Authinfo.


12. Transfer domen od każdego Rejestratora dokonywany jest bezpłatnie dla domen polskich. Zainicjowanie transferu możliwe jest najwcześniej 5 dni od daty rejestracji domeny lub jej ostatniego transferu.


13. Transfer domen (.com, .net, .org, .info, .biz, .eu) powoduje konieczność zapłaty abonamentu rocznego, domena po dokonaniu transferu jest automatycznie przedłużana o opłacony okres. Więcej informacji na stronie.


14. Dotyczy domen zarejestrowanych w ramach promocji: w przypadku transferu domeny do innego Rejestratora przed upływem pierwszego, rocznego abonamentu, Abonent domeny zobowiązuje się do jej odnowienia na kolejny rok w WizjaNet sp. z o.o. zgodnie z aktualnym cennikiem. Dokonanie opłaty zwalnia Abonenta z jakichkolwiek świadczeń (związanych z tą domeną) na rzecz WizjaNet sp. z o.o.

15. Nazwa domeny nie może być wykorzystywana do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania, phishingu ani do zarządzania botnetami.

16. Abonent domeny zobowiązuje się nie naruszać przepisów prawa, ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa, dóbr osobistych.

17. WizjaNet sp. z o.o. nie dokonuje badania czy Abonent domeny narusza prawa osób trzecich lub jakiekolwiek przepisy prawa.

18. Abonent domeny zobowiązuje się nie wykorzystywać domeny do rozpowszechniania treści o charakterze terrorystycznym, szkodliwych dla małoletnich, promujących lub nawołujących do przemocy, zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka, naruszających prywatność lub bezpieczeństwo publiczne, promujących nielegalne produkty lub naruszających zakaz handlu produktami.

bok@wizja.net Biuro Obsługi Klienta: +48 33 496 30 15 Dział techniczny: +48 33 496 30 01 Handlowcy: Beata: +48 725 963 011 Rafał: +48 695 863 013 Stanisław: +48 695 863 014