Systemy Distance Learning

Korzyści dla firm

Mniejsze koszty...
Zwiększenie efektywności kosztowej i czasowej szkoleń. Jest to osiągane poprzez dostarczenie podobnych rezultatów za niższą cenę, co ma szczególne znaczenie w okresie dekoniunktury, gdy trzeba zwiększać skuteczność działania przy mniejszych budżetach szkoleniowych.

Oszczędzanie czasu pracowników...
Zaoszczędzenie czasu pracowników - nie muszą dojeżdżać do miejsca szkolenia. Zminimalizowanie kosztów pracodawcy związanych z nieobecnością pracowników przebywających na tradycyjnym szkoleniu wyjazdowym.

Niezbędny gdy częste zmiany, rotacja...
Umożliwienie szybkiego wdrażania się nowych pracowników przy dużej rotacji kadry. Umożliwienie szybkiego pozyskania przez pracowników nowych kompetencji w przypadku nagłej zmiany strategii, łączenia się firm, gwałtownego przyrostu kadry, itp.

Każdy człowiek uczy się inaczej...
Dostosowanie procesu rozwojowego i dydaktycznego do indywidualnych potrzeb każdego pracownika. Dotyczy to nie tylko wymagań wynikających z jego obecnych kompetencji i przyszłych wyzwań, lecz także takich elementów, jak tempo uczenia się, sposób zapamiętywania, itp.

Tak tylko przypominamy!
Wykształcenie w pracownikach motywacji do samorozwoju i kształcenia, tak by oni sami wychodzili z inicjatywą i aktywnie korzystali z opcji edukacyjnych stwarzanych im przez firmę.

Korzyści dla uczelni i szkół

Dla Uczelni wdrożenie Distance Leraning to rozwiązanie pozwalające utworzyć ośrodki kształcenia na odległość i rozszerzenie oferty o nowe formy kształcenia. Rozwiązanie takie stwarza możliwości poszerzenia rynku zbytu usług edukacyjnych. Dla studenta czeka wiele korzyści:

Oszczędność czasu
E-studiowanie umożliwia to, godząc naukę z pracą i obowiązkami domowymi, bez potrzeby codziennego przebywania w murach Uczelni. E-student nie musi tracić czasu z powodu: dojazdów do szkoły, odwołanych zajęć lub tzw. "okienek" w harmonogramie. Sam decyduje o porze, w której łączy się z E-uczelnią celem zapoznania się z treścią wykładów.

Mniejsze koszty
E-studiowanie jest tańsze od studiów w formie tradycyjnej, gdyż w zasadniczy sposób ograniczone są koszty związane między innymi z dojazdami do uczelni, wynajmowaniem stancji lub pokoju w akademiku, a także z żywieniem w stołówkach studenckich.

Gdziekolwiek, kiedykolwiek
Studiować można gdziekolwiek, wszędzie tam, gdzie można podłączyć komputer do sieci. W E-uczelni student i wykładowca nie są "przywiązani" do konkretnego miejsca w przestrzeni.

Własne tempo nauki
Student E-uczelni sam dostosowuje tempo nauki do swoich możliwości, umiejętności i czasu. Indywidualnie podejmuje decyzje o wyborze najlepszej na naukę pory dnia lub nocy. W odróżnieniu od tradycyjnych form kształcenia, w E-uczelni proces przyswajania materiału jest niezależny od tempa pracy grupy i wykładowcy oraz narzuconego harmonogramu zajęć. Udostępnione przez Internet materiały dydaktyczne mogą być wiele razy czytane i powtarzane. E-student może wielokrotnie zapoznawać się z danym wykładem lub wykonywać zadane ćwiczenia. Podobnie może wiele razy weryfikować w ramach interaktywnych testów stopień poznania danego zagadnienia.

Pokonujemy granice
Ludzie wiecznie zabiegani. Młodzież, która musi pracować. Osoby niepełnosprawne. Matki, ojcowie samotnie wychowujący dzieci. Obcokrajowcy polskiego pochodzenia. Te wszystkie osoby mogą studiować!

Przykładowe wdrożenie

Od września 2002 roku rozpoczęli naukę e-studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Koncepcja, projekt, wdrożenie oprogramowania to dzieło firmy WizjaNet. Uczelnia korzysta z autorskiego systemu edu.wizja, który zarządza w pełni procesem dydaktycznym oraz wymianą informacji w zakresie dziekanatu, kwestury, rekrutacji.